شماره تماس: 88654318

طراحی اقتصادی سازه ها

  • عکسی وجود ندارد

    طراحی اقتصادی سازه ها

    ضرایب مطرح شده در آیین نامه زلزله ایران (استاندارد 2800) با فرض تکیه گاه ساختمان به صورت گیردار (Fixed base) محاسبه شده است. به عبارتی در طراحی ساختمان ها براساس آیین نامه زلزله، زمین به صورت صلب در نظر گرفته می­شود.
    چنانچه با روش های مختلف تحلیل های دینامیکی سازه ها، زمین به صورت منعطف در نظر گرفته شود، میتوان بار زلزله اعمال شونده به ساختمان را قدری کاهش داد و سازه را به صورت اقتصادی ­تری طرح نمود. این تدبیر در مراجع علمی با نام Soil-Structure Interaction  مورد بررسی قرار گرفته و به پیوست ویرایش چهارم آیین نامه زلزله ایران، تحت عنوان اندرکنش خاک و سازه منضم گردیده است.

جهت اطلاع از اخبار شرکت می توانید در خبرنامه ثبت نام کنید