شماره تماس: 88654318

مجتمع تجاری اداری گلستان

 • عکسی وجود ندارد

  مجتمع تجاری اداری گلستان

  شرح عملیات: حفاری و نظارت بر تزریق گمانه های مهاری

  مدیر پروژه: آقای مهندس بهبهانی

  محل اجرای پروژه: تهران، خ شیراز جنوبی

   

  در سیستم های پایدارسازی گود به روش دوخت به پشت از دو تکنولوژی نیلینگ و انکراژ (مهاری) استفاده می گردد. مادامی که خاک ریزشی باشد، در تکنولوژی نیلینگ میتوان از رادهای خود حفار استفاده نمود، اما در تکنولوژی انکراژ بدلیل استفاده از استرند پیش تنیدگی، لازم است برای مدتی گمانه حفاری شده پایدار بماند تا امکان قراردادن کابل پیش تنیدگی در گمانه مقدور گردد. در این پروژه نیز با توجه به اینگه گمانه های حفاری شده با توده خاک دستی برخورد نموده و ریزش می گردند، امکان قرار دادن استرند پیش تنیدگی با روش های معمول حفاری فراهم نبوده و پیشبرد عملیات اجرایی مستلزم بکارگیری تکنولوژی های خاص حفاری گردید.

جهت اطلاع از اخبار شرکت می توانید در خبرنامه ثبت نام کنید